Jogszabályok

Geodézia

2012. évi XLVI törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről
2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról
338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól
178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről
386/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet Az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási példányai kezelésének, tárolásának rendjéről és a változások átvezetésének szabályairól
399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről
52/2014. (IV.29) VM rendelet a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról
21/1997. (III.12.) FM-HM együttes rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról
44/2006 (VI. 13.) FVM rendelet az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről
10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról
12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet a hites bányamérőről
8/2018. (VI. 29.) AM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól
15/2013. (III. 11.) VM rendelet a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenőrzéséről, vizsgálatáról és átvételéről
166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

Földügy, ingatlan-nyilvántartás

1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról 1997. évi CXLI törvény az ingatlan-nyilvántartásról
2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
47/2017 (IX.29.) FM rendelet a földminősítés részletes szabályairól
109/1999. (XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény végrehajtásáról
176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól.
38/2014. (XII. 18.) FM rendelet az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról
Építésügy
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
85/2000 (XI.8.) FVM rendelet a telekalakításról
166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról
Munkavédelem
50/1999 (XII.3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
16/2001 (III.3.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról
Közigazgatás
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Valamennyi hatályos jogszabály szövege megtalálható a magyarorszag.hu és az njt.hu lapon.

Szakmai szabályzatok
DAT1 Szabályzat Digitális alaptérképek tervezése, előállítása, felújítása, adatcsereformátuma, dokumentálása, ellenőrzése, minőségellenőrzése, hitelesítésére és állami átvételére
DAT2. A földmérési alaptérképek digitális alaptérképpé történő átalakításáról és minőségellenőrzéséről.
A.1 Vetületi szabályzat az egységes országos vetületi rendszer alkalmazására
A.2 Szabályzat a kéregmozgási szintezési hálózat létesítéséről
A.3 Szabályzat az országos negyedrendű vízszintes alappontok létesítésére
A.4 Szabályzat az egységes országos magassági alapponthálózat létesítési munkáiról
A.5 Szabályzat az országos vízszintes alappont-hálózat sűrítésére
A.6 Szabályzat az EOMA pontjainak nyilvántartására, helyszínelésére és karbantartására
A.7 Szabályzat az egységes országos vízszintes alappontok nyilvántartására, helyszínelésére és karbantartására
M1. Mérnökgeodéziai Szabályzat
T.1 Szabályzat az 1:10000 méretarányú földmérési topográfiai térképek felújítására az egységes országos térképrendszerben
T.3 az egységes országos térképrendszer 1:10000, 1:25000 és 1:100000 méretarányú topográfiai térképek jelkulcsi jeleinek alkalmazására
T.4 Útmutató az egységes országos térképrendszer 1:10000 méretarányú földmérési topográfiai térképek jelkulcsi jeleinek alkalmazására
Szakmai szabványok
MSZ K 1066:1995 A katonai digitális topográfiai térképek általános követelményei
MSZ K 1120:2002 Geodéziai vonatkozási rendszerek és vetületi síkkoordináta-rendszerek
MSZ K 1121:2003 Kereten kívüli információk a szárazföldi, légi navigációs és fototérképeken
MSZ 7771:1997 Magyar térinformatikai adatcsere-formátum
MSZ 7772-1:1996 Digitális térképek 1. rész: A digitális alaptérkép fogalmi modellje
MSZ 7772-2:2002 Digitális térképek 2. rész: A digitális topográfiai adatbázis meghatározása
MSZ 413:1977 Bányászati térképdokumentáció. Általános előírások
MSZ-09-10.0134-1:1969 Bányászati térképezés. Általános szerkesztési szabályok
MSZ-09-10.0134-2:1971 Bányászati térképezés. Bányatérségek egyezményes jelei
MSZ-09-10.0134-2:1971/1M:1988 Bányászati térképezés. Bányatérségek egyezményes jelei
MSZ-09-10.0134-3:1971 Bányászati térképezés. Alappontok, határvonalak, külszíni tereptárgyak, vezetékek, létesítmények és földtani képződmények egyezményes jelei
MSZ-09-10.0134-4:1990 Bányászati térképezés. Szénhidrogén mélyfúrások, termelő kutak egyezményes jelei
MSZ-09-10.0134-5:1990 Bányászati térképezés. Geofizikai létesítmények, mérések egyezményes jelei
MSZ-09-10.0134-6:1990 Bányászati térképezés. Régi szén- és uránbányáknál alkalmazható térképjelek
MSZ-09-10.0134-7:1990 Bányászati térképezés. Régi bauxitbányáknál alkalmazható térképjelek
MSZ EN ISO 19128:2008 Térinformatika. Geoportál-hozzáférés (ISO 19128:2005)
MSZ EN ISO 19131:2008 Térinformatika. Adattermék-előírások (ISO 19131:2007)
MSZ EN ISO 19132:2009 Térinformatika. Helyfüggő szolgáltatások. Referenciamodell (ISO 19132:2007)
MSZ EN ISO 19134:2008 Térinformatika. Helyfüggő szolgáltatások. Többmódú útvonaltervezés és navigáció (ISO 19134:2007)
MSZ EN ISO 19136:2009 Térinformatika. Földrajzi jelölőnyelv (GML) (ISO 19136:2007)
MSZ EN ISO 19137:2008 Térinformatika. Térbeli séma alapvető profilja (ISO 19137:2007)
MSZ EN ISO 19141:2009 Térinformatika. Mozgásjellemzők sémája (ISO 19141:2008)
MSZ EN 13863-1:2004 Betonburkolatok. 1. rész: Vizsgálati módszer a betonburkolat vastagságának geodéziai módszerrel való meghatározására
MSZ 20161:1983 Építőipari mértani paraméterek pontosságának számítási alapelvei
MSZ 20162:1985 Építőipari mértani paraméterek pontosságának ellenőrzése
MSZ 20164:1988 Az építőipari méretpontosság statisztikai elemzése
MSZ 7658-1-1979 Építőipari tűrések. Építőipari mértani paraméterek pontosságának általános előírásai
MSZ 7658-2-1982 Építőipari tűrések. Pontossági Osztályok
MSZ 7658-3:1984 Építőipari tűrések. Technológiai és funkcionális tűrések
MSZ ISO 3443-1:1993 Építési tűrések. Értékelési és specifikációs alapelvek
MSZ ISO 3443-2:1993 Építési tűrések. A normális méreteloszlású szerkezeti elemek közötti várható illeszkedések valószínűségelméleti alapjai
MSZ ISO 3443-3:1993 Építési tűrések. A célméret megválasztásának eljárásai és a várható illeszkedés
MSZ ISO 3443-4:1993 Építési tűrések. A szerelés várható eltéréseinek és a tűrések kiosztásának meghatározási módszerei
MSZ ISO 3443-5:1993 Építési tűrések. Tűrési előírásokban használt értéksorok
MSZ ISO 3443-6:1993 Építési tűrések. Az elfogadás kritériumainak alapelvei és a konformitás ellenőrzése 1-es módszerrel
MSZ ISO 3443-7:1993 Építési tűrések. Az elfogadás kritériumainak alapelvei és a konformitás ellenőrzése 1-es módszerrel
MSZ ISO 3443-8:1993 Építési tűrések. Méretvizsgálat és az építés ellenőrzése
MSZ ISO 4463-1:1992 Építőipari mérési és kitűzési módszerek. Tervezés és szervezés, mérési módok, elfogadási követelmények
MSZ ISO 6707-1:1992 Épületek és mérnöki létesítmények fogalom-meghatározásai. Általános fogalmak
MSZ ISO 7077:1990 Általános alapelvek az építkezések geodéziai ellenőrző méréseinek végrehajtására
MSZ ISO 7078:1990 Építkezési geodéziai munkálatok fogalommeghatározásai
MSZ ISO 7976-1:1992 Építészeti tűrések. Épületek és épületelemek mérési módszerei és eszközei
MSZ ISO 7976-2:1990 Építészeti tűrések. Épületek és épületszerkezetek mérési pontjai
MSZ ISO 8322-1:1992 Az építőipari mérőeszközök használati pontosságának meghatározási módszerei. Elmélet
MSZ ISO 8322-2:1992 Az építőipari mérőeszközök használati pontosságának meghatározási módszerei. Mérőszalagok
MSZ ISO 8322-3:1992 Az építőipari mérőeszközök használati pontosságának meghatározási módszerei. Optikai szintezőműszerek
MSZ ISO 8322-4:1992 Az építőipari mérőeszközök használati pontosságának meghatározási módszerei. Teodolitok
MSZ ISO 8322-5:1992 Az építőipari mérőeszközök használati pontosságának meghatározási módszerei. Optikai vetítőműszerek
MSZ ISO 8322-6:1992 Az építőipari mérőeszközök használati pontosságának meghatározási módszerei. Lézeres műszerek
MSZ ISO 8322-7:1992 Az építőipari mérőeszközök használati pontosságának meghatározási módszerei. Kitűző eszközök
MSZ 4474:1989 Szintezési gomb
MSZ 4475:1989 Szintezési falicsap